• ខ្មែរ
  • EN

កិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពិភាក្សាត្រៀមប្រគល់-ទទួលអគាររដ្ឋបាលក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍បច្ចុប្បន្នជូននិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាប្រើប្រាស់បន្ត

Related Post