• ខ្មែរ
  • EN

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងអនុម័តលើសេចក្ដីព្រាងផែនការសកម្មភាពអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ ទ.ប.គ.ព របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Related Post