ប្រកាសលេខ ១០២២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ៣១ តុលា ២០១៩ អន្តរក្រសួងស្ដីពីការលើកលែងការបង់កម្រៃហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុប្រចាំឆ្នាំដល់ស្ថានទូតនិងស្ថានតំណាង បរទេសប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៧៩ ពមប្រកអន្តរក្រ ចុះថ្ងៃទី ២៧ កក្កដា ២០២០ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ស៍ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វិទ្យុនាំផ្លូវអាកាសនៅក្នុងដែលអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ធ្នូ ២០២០ ស្ដីពីយន្តការសម្រាប់គ្រប់គ្រងផែនការកសាងសមត្ថភាពនិងការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

End of content

End of content