• ឯកសារ៖

  ផែនទីបង្ហាញផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញឌីជីថលនៅកម្ពុជា ២០២៤-២០៣៥

  កាលបរិច្ឆេទប្រកាស៖
  2024-01-30T17:34:59

  អានឯកសារ

  ទាញយកឯកសារ

 • ឯកសារ៖

  យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 25-08-2023

  អានឯកសារ

  ទាញយកឯកសារ

 • កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា សម្រាប់ការកសាង និងការការពារមាតុភូមិ ឆ្នាំ២០២៣-២០២៨

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 24-08-2023

  អានឯកសារ

  ទាញយកឯកសារ

 • គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យប្រៃសណីយ៍ បានទទួលការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នាថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 01-10-2022

  អានឯកសារ

  ទាញយកឯកសារ

 • ឯកសារ៖

  គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ អនុម័តថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

  កាលបរិច្ឆេទប្រកាស៖
  2022-01-28T16:26:03

  អានឯកសារ

  ទាញយកឯកសារ

 • ឯកសារ៖

  ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

  កាលបរិច្ឆេទប្រកាស៖
  2021-05-10T16:39:57

  អានឯកសារ

  ទាញយកឯកសារ

 • ឯកសារ៖

  ផែនការមេឌីជីថលអាស៊ានឆ្នាំ២០២៥

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 22-01-2021

  អានឯកសារ

  ទាញយកឯកសារ

 • ឯកសារ៖

  គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​-បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២០

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 11-05-2016

  អានឯកសារ

 • ឯកសារ៖

  ផែនការមេរបស់ ICT អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២០

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 11-03-2016

  អានឯកសារ

 • ឯកសារ៖

  កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 17-08-2015

  អានឯកសារ