អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ លេខ នស/រកម/១២១៥/០១៧ កាលបរិច្ឋេទ ១៧ ធ្នូ ២០១៥

  • ច្បាប់ស្តីពីវិស័យប្រៃសណីយ៍ លេខ នស/រកម/០៧០២/០១២ កាលបរិច្ឆេទ ១១ កក្កដា ២០០២

  • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

    ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ លេខ នស/រកម/០១៩៦/២០ កាលបរិច្ឆេទ ២៤ មករា ១៩៩៦