• ខ្មែរ
  • EN

ច្បាប់

ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ លេខ នស/រកម/១២១៥/០១៧ កាលបរិច្ឋេទ ១៧ ធ្នូ ២០១៥

ច្បាប់ស្តីពីវិស័យប្រៃសណីយ៍ លេខ នស/រកម/០៧០២/០១២ កាលបរិច្ឆេទ ១១ កក្កដា ២០០២

ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ លេខ នស/រកម/០១៩៦/២០ កាលបរិច្ឆេទ ២៤ មករា ១៩៩៦

រដ្ឋធម្មនុញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

រដ្ឋធម្មនុញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៧

ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៧