ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ ផ្តល់​បទឧទ្ទេសនាម "យល់ដឹង​ពី​ស្ថានការណ៍…


ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ ផ្តល់​បទឧទ្ទេសនាម ស្តីពី "យល់ដឹង​ពី​ស្ថានការណ៍​ពិភពលោក​បច្ចុប្បន្ន និង បន្ទាត់ធំៗ នៃ​នយោបាយ​ការបរទេស​របស់​កម្ពុ​ជា" ដល់​កម្មសិក្សាការី​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់-មធ្យម និង​សិស្ស​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ជំនា​ន់ទី៨ សរុប​ចំនួន ២៣១ អង្គ/នាក់ នៅ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល កាលពី​ថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង