សេចក្តីបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អំពីការផ្លាស់ប្តូរមុខតំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង អគ្គនាយក នៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង