សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសអ្នកជំនាញ ១២៥ នាក់ ដើម្បីបម្រើការងារនៅក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង