សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការលុបអាជ្ញាបណ្ណសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិរបស់ប្រតិបត្តិករប្រៃសណីយ៍ ចំនួន ២ ក្រុមហ៊ុន

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង