កាន់តែងាយស្រួល!!! ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចស្នើសុំចុះឈ្មោះដែនជាតិ .kh និងទិញតាមរយៈ ABA Mobile បានហើយ

កាន់តែងាយស្រួល!!! ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចស្នើសុំចុះឈ្មោះដែនជាតិ .kh និងទិញតាមរយៈ ABA Mobile បានហើយ ដែលជាកិច្ចសហការរវាងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងធនាគារវឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់ (ABA Bank) ក្នុងការលើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណ និងអត្ថិភាពនៃដែនជាតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត។

ការបង្ហាញផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នកនៅលើអុីនធឺណិតយ៉ាងងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា តាមរយៈលេខទូរសព្ទ 6789 (ដោយឥតគិតថ្លៃ) | 023 722 333 ឬ អាសយដ្ឋាន ផ្លូវលេខ ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង