ការថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ក្នុងការចូលរួមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ

ការថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ក្នុងការចូលរួមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ន…

ការណែនាំកុមារក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតអាចធ្វើឱ្យគាត់ចេះគ្រប់គ្រង និងការពារខ្លួនឯងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមាន

ការណែនាំកុមារក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតអាចធ្វើឱ្យគាត់ចេះគ្រប់គ្រង និងការពារខ្លួនឯងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមាន

ការណែនាំកុមារក្ន…

ការព្យាយាមនិយាយដោយបើកចំហ និងស្មោះត្រង់រវាងកុមារ និងឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលអាចជួយការពារពីហានិភ័យ ដែលអាចចៀសវាងបានជាច្រើនដូចជា ការរាប់អានមនុស្សមិនត្រឹមត្រូវ ឬការទទួលរងការបៀតបៀន។ តើអ្នកកំពុងតែនិយាយជាមួយកូន ដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាដែលពួកគេអាចជួបដែរឬទេ?

ការព្យាយាមនិយាយដោយបើកចំហ និងស្មោះត្រង់រវាងកុមារ និងឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលអាចជួយការពារពីហានិភ័យ ដែលអាចចៀសវាងបានជាច្រើនដូចជា ការរាប់អានមនុស្សមិនត្រឹមត្រូវ ឬការទទួលរងការបៀតបៀន។ តើអ្នកកំពុងតែនិយាយជាមួយកូន ដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាដែលពួកគេអាចជួបដែរឬទេ?

End of content

End of content