• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីណែនាំ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០៦០០ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ០៦ មេសា ២០១៨ ស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើការសាងសង់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទ នៅតាមភូមិសាស្រ្តរាជធានី/ខេត្ត

សេចក្តីណែនាំលេខ ១៥៦៩ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ១៤ សីហា ២០១៨ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតការបើកអាជីវកម្មសាលបម្រើសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីណែនាំលេខ ១៥៦៨ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ១៤ សីហា ២០១៨ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតចុះឈ្មោះគេហទំព័រ .KH

សេចក្តីណែនាំលេខ ២២១១ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា ២០១៨ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់លេខទូរសព្ទនិងលេខទូរគមនាគមន៍

សេចក្ដីណែនាំលេខ ៣៩៤ បទ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ធ្នូ ២០១៨ ស្ដីពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសដំឡើងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទដើម្បីទាញយកសេវាមកប្រើប្រាស់ដោយមិនឆ្លងកាត់ច្រកហៅចេញ ចូលអន្តរជាតិ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៧៩ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៩ មករា ២០១៩ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬ ជួសជុល គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្ដីណែនាំលេខ ២០០ បទ ចុះថ្ងៃទី ១៧ មិថុនា ២០១៩ ស្ដីពីការបំពាក់ស្លាកសញ្ញានៅតាមស្ថានីយ៍ទូរសព្ទចល័ត អចល័ត និងខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍ នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីណែនាំលេខ ១២២៨ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា ២០១៩ ស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសោភ័ណភាពបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍ខាងក្រៅគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងទីប្រជុំជន រាជធានី ខេត្ត/ក្រុង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីណែនាំលេខ ១២៤២ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៦ មិថុនា ២០១៩ ស្តីពីដំណើរការចូលរួមអនុវត្តផែនការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិ

សេចក្តីណែនាំលេខ ចុះថ្ងៃទី ១៧ មីនា ២០២០ ស្តីពីដំណើរការចូលរួមអនុវត្តផែនការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិគម្រោងទី៣