• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីណែនាំ

សេចក្តីណែនាំលេខ ចុះថ្ងៃទី ១៧ មីនា ២០២០ ស្តីពីដំណើរការចូលរួមអនុវត្តផែនការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិគម្រោងទី៣

សេចក្តីណែនាំលេខ ០៥៨៩ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ស្តីពីការពង្រឹងការផ្តល់សេវាទូរគមគនាគមន៍ឆ្លើយតបនឹងការកើតឡើងនៃជំងឺដែលបង្កពី វីរុសកូវីដ១៩

សេចក្តីណែនាំលេខ ១២៥២ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ៣០ មិថុនា ២០២០ ស្តីពីការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា ការទិញយកក្រុមហ៊ុនឬភាគហ៊ុន ឬការដាក់ប្រាតិភោគនូវសិទ្ធដែលកំណត់ក្នុងលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រង់ព័ត៌មាននៃថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍

សេចក្ដីណែនាំលេខ ១៦០៦ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ១២ សីហា ២០២០ ស្ដីពីវិធានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍

សេចក្ដីណែនាំលេខ ២៤ បទ.សណន ចុះថ្ងៃទី ៣០ មីនា ២០២១ ស្ដីពីវិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនិងពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី វិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍