• ខ្មែរ
  • EN

បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ លេខ នស/រកម/១២១៥/០១៧ កាលបរិច្ឋេទ ១៧ ធ្នូ ២០១៥