• ខ្មែរ
  • EN

វិស័យទូរគមនាគមន៍

សេចក្តីណែនាំលេខ ១២៤២ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៦ មិថុនា ២០១៩ ស្តីពីដំណើរការចូលរួមអនុវត្តផែនការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិ

សេចក្តីណែនាំលេខ ចុះថ្ងៃទី ១៧ មីនា ២០២០ ស្តីពីដំណើរការចូលរួមអនុវត្តផែនការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិគម្រោងទី៣

សេចក្តីណែនាំលេខ ០៥៨៩ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ស្តីពីការពង្រឹងការផ្តល់សេវាទូរគមគនាគមន៍ឆ្លើយតបនឹងការកើតឡើងនៃជំងឺដែលបង្កពី វីរុសកូវីដ១៩

សេចក្តីណែនាំលេខ ១២៥២ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ៣០ មិថុនា ២០២០ ស្តីពីការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា ការទិញយកក្រុមហ៊ុនឬភាគហ៊ុន ឬការដាក់ប្រាតិភោគនូវសិទ្ធដែលកំណត់ក្នុងលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រង់ព័ត៌មាននៃថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍

សេចក្ដីណែនាំលេខ ១៦០៦ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ១២ សីហា ២០២០ ស្ដីពីវិធានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍

សេចក្ដីណែនាំលេខ ២៤ បទ.សណន ចុះថ្ងៃទី ៣០ មីនា ២០២១ ស្ដីពីវិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនិងពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍

សារាចរលេខ ០២.សរ ចុះថ្ងៃទី ០៣ កញ្ញា ២០០២ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពលួចតម្លើងប្រព័ន្ធទូរសព្ទចេញចូលអន្តរជាតិ

សារាចរអន្តរក្រសួងលេខ ១២៧៧ សហវ.បទ ចុះថ្ងៃទី ២៩ កញ្ញា ២០០៩ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ភាពពុំស្មោះត្រង់នៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍

សារាចរអន្តរក្រសួងលេខ ០០១ សរ.មផ-បទ ចុះថ្ងៃទី ២៨ កុម្ភៈ ២០១២ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្ម និងការប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍

សារាចរណែនាំលេខ ១៨១៥ បទ ចុះថ្ងៃទី ១២ វិច្ជិកា ២០១២ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់បាតុភាពអសកម្មមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មសាលអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេ