សេចក្ដីណែនាំលេខ ៣៩៤ បទ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ធ្នូ ២០១៨ ស្ដីពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសដំឡើងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទដើម្បីទាញយកសេវាមកប្រើប្រាស់ដោយមិនឆ្លងកាត់ច្រកហៅចេញ ចូលអន្តរជាតិ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៧៩ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៩ មករា ២០១៩ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកលក់ និង/ឬ ជួសជុល គ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្ដីណែនាំលេខ ២០០ បទ ចុះថ្ងៃទី ១៧ មិថុនា ២០១៩ ស្ដីពីការបំពាក់ស្លាកសញ្ញានៅតាមស្ថានីយ៍ទូរសព្ទចល័ត អចល័ត និងខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍ នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីណែនាំលេខ ១២២៨ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា ២០១៩ ស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសោភ័ណភាពបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍ខាងក្រៅគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងទីប្រជុំជន រាជធានី ខេត្ត/ក្រុង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីណែនាំលេខ ១២៥២ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ៣០ មិថុនា ២០២០ ស្តីពីការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា ការទិញយកក្រុមហ៊ុនឬភាគហ៊ុន ឬការដាក់ប្រាតិភោគនូវសិទ្ធដែលកំណត់ក្នុងលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រង់ព័ត៌មាននៃថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍

End of content

End of content