• ខ្មែរ
  • EN

វិស័យទូរគមនាគមន៍

សារាចរអន្តរក្រសួងលេខ ១២៧៧ សហវ.បទ ចុះថ្ងៃទី ២៩ កញ្ញា ២០០៩ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ភាពពុំស្មោះត្រង់នៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍

សារាចរអន្តរក្រសួងលេខ ០០១ សរ.មផ-បទ ចុះថ្ងៃទី ២៨ កុម្ភៈ ២០១២ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្ម និងការប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍

សារាចរណែនាំលេខ ១៨១៥ បទ ចុះថ្ងៃទី ១២ វិច្ជិកា ២០១២ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់បាតុភាពអសកម្មមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មសាលអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេ

សារាចរណែនាំលេខ ០៧ សរណន ចុះថ្ងៃទី ១៨ សីហា ២០១៩ ស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មល្បែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់រូបភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្ដីសម្រេចលេខ ០៩៩១ ប.ក.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៧ មិថុនា ២០១៤ ស្ដីពីការបើកឱ្យឃើញអត្តសញ្ញាណលេខទូរសព្ទហៅចូលមកពីក្រៅប្រទេស
(Calling Line Identification)

សេចក្ដីសម្រេចលេខ ១៥៧១ ប.ក.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ០៦ តុលា ២០១៥ ស្ដីពីលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ និងអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍

សេចក្ដីសម្រេចលេខ ១១៦ សសរ ចុះថ្ងៃទី ០២ ធ្នូ ២០២១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីបង្ការនិងបង្ក្រាបការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ឆ្លងដែនខុសច្បាប់

សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧៦៧ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ១៦ មេសា ២០២០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលេខកូដទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ១៥៥ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងសេវាកម្ម អ៊ីនធឺណិត Internet និងប្រភេទសេវា VoIP នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រកាសលេខ ២២៨ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា ២០០០ ស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃមាត់ច្រកទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ