សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងវិញ្ញាសាផ្ទាល់មាត់ នៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង