សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការចែកចាយឱសថម៉ូលណាទ្រីស (ម៉ូលនូពីរ៉ាវា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម) MOLNATRIS (Molnupiravir Capsules 200mg) តាមសាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជានៅតាមខេត្ត

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង