សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសហគមន៍ឌីជីថលកម្ពុជា (Digital Community of Cambodia)

ដេីម្បីចុះឈ្មោះសូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់​ https://dcc.gov.kh

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង