“កុមារកម្ពុជានឹងទទួលបានឱកាសប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព” នេះជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ អបអរសាទរខួបលើកទី៧២ នៃទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១មិថុនា ។

“កុមារកម្ពុជានឹងទទួលបានឱកាសប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព” នេះជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ អបអរសាទរខួបលើកទី៧២ នៃទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១មិថុនា ។

End of content

End of content