• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី បញ្ហាសេវាទូរសព្ទចល័ត សេវាអុីនធឺណិត និងវិធានការដោះស្រាយ

ឱកាសការងារ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី នីតិវិធីស្នើសុំ អាជ្ញាបណ្ណ និងលិខិតអនុញ្ញាតសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័ស

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការកើនឡើងការវាយប្រហារបោកបញ្ជោតប្រភេទ Business Email Compromise (BEC) ទៅលើវិស័យឯកជនព្រមទាំងវិធានការការពារ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការលុបអាជ្ញាបណ្ណសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិ របស់ប្រតិបត្តិករប្រៃសណីយ៍ ចំនួន ២ ក្រុមហ៊ុន

អបអរសាទរ កុមារា កុមារី ទទួលជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីសរសេរសំបុត្រថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០២២

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ អបអរសាទរ និងកោតសរសើរចំពោះ […]

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលដំណាក់កាលទី១ នៃការប្រកួតប្រជែងសរសេរសំបុត្រថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ ផែនការលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ ផែនការថវិកាកម្មវិធីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកួតប្រជែងសរសេរសំបុត្រថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០២២