• ខ្មែរ
  • EN

វិស័យប្រៃសណីយ៍

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី របៀបទាញយកកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសង្គមដែលពេញនិយម

ស្របតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាប […]

ប្រកាសលេខ ០៣៨ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១០ កុម្ភៈ ២០០៤ ស្តីពីភ្នាក់ងារប្រៃសណីយ៍

ប្រកាសលេខ ១១២០ ប្រក.បទ.សហវ.ចមព ចុះថ្ងៃទី ១០ វិច្ឆិកា ២០០៦ អន្តរក្រសួងស្តីពីអាជ្ញាបណ្ណសេវាបញ្ជើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិ

ប្រកាសលេខ ១២៤២ ប្រក.បទ.សហវ.ចមព ចុះថ្ងៃទី ២៩ វិច្ជិកា ២០០៦ អន្តរក្រសួងស្តីពីវិសោធនកម្មប្រការ១១នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីអាជ្ញាបណ្ណសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិ

ប្រកាសលេខ ១៣៤ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ មេសា 2០១៦ ស្តីពីការកំណត់មុខងារនិងភារកិច្ចបន្ថែមរបស់មន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ០៨១ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៥ កុម្ភៈ ២០១៧ ស្តីពីបញ្ញើហាមឃាត់

ប្រកាសលេខ ៣០១ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៤ កញ្ញា ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមលេខកូដប្រៃសណីយ៍

ច្បាប់ស្តីពីវិស័យប្រៃសណីយ៍ លេខ នស/រកម/០៧០២/០១២ កាលបរិច្ឆេទ ១១ កក្កដា ២០០២

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៣៥៤ បទ.អបទ ចុះថ្ងៃទី ២៦ មីនា ២០១៨ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសៀវភៅកូដប្រៃសណីយ៍ឆ្នាំ២០១៧