ប្រកាសលេខ ១២៤២ ប្រក.បទ.សហវ.ចមព ចុះថ្ងៃទី ២៩ វិច្ជិកា ២០០៦ អន្តរក្រសួងស្តីពីវិសោធនកម្មប្រការ១១នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីអាជ្ញាបណ្ណសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិ

End of content

End of content