សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្នើសុំបំពេញប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងវិស័យប្រៃសណីយ៍ និងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (e-Registration) សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង