សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ឆ្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Online)

សូមភ្ជាប់ជូន៖

-បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់បេក្ខជនប្រឡង

-បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដែលត្រូវចូលរួមប្រឡង

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង