សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីបណ្ណាល័យឌីជីថល D-Library App (ជំនាន់ទី១) របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង